พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประจำทุกวันจันทร์ (ต้นเดือน)

พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประจำทุกวันจันทร์ (ต้นเดือน)

อ่านต่อ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประจำทุกวันจันทร์ (ต้นเดือน) ตามนโยบาย พระธรรมวัชรธรรมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่าน Application Zoom ID 6339227142
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยผู้นำภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และได้มอบตัวหนังใหญ่ที่ใช้ในเรื่องพระมหาชนก

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยผู้นำภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และได้มอบตัวหนังใหญ่ที่ใช้ในเรื่องพระมหาชนก

อ่านต่อ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่ วัดขนอน จำนวน 2 ตัวช่วงบ่ายเวลา 12.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขารัฐศาสตร์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อรับชมการแสดงหนังใหญ่ เรื่อง พระมหาชนก จัดแสดง เวลา 14.30 น.
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธฺมโม ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธฺมโม ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

อ่านต่อ ได้นัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ดังกล่าว โดยมี ประธานนิสิต เลขานุการ และตัวแทนนิสิต ทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการจัดจะขึ้น ในวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เวลา 08.30 เป็นต้นไป