โครงการพัฒนากลไกประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย