ผู้บริหาร

พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร.
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร.
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป
ดร.สมชาย ชูเมือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวภัคสิริ แอนิหน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
นางสาวอุษา กุศลางกูรวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย