ประวัติวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

1

       เมื่อปีการศึกษา 2548 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค 15 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ขึ้น ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลปรากฏว่า มีพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม ในสังกัดเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จำนวน 45 รูป และส่วนมากมีความประสงค์ที่จะศึกษาในระดับปริญญาที่สูงขึ้นต่อไป

         ต่อมา เมื่อมีการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ณ ห้องประชุมวัดพระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร พระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าคณะภาค 15 ประธานที่ประชุม ได้เสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขึ้นตรงต่อคณะสังคมศาสตร์ โดยขอความสนับสนุนจากพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ให้ดำเนินการเปิดสอน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามแห่งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวนี้ได้มติเห็นชอบ

KPS_36323

 

       เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมนั้น พระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 จึงได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อขอจัดตั้งหน่วยวิทยบริการ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับดังนี้

1.คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

2.คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549

3.คณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูความพร้อม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

4.สภาวิชาการ ได้ประชุมให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

5.สภามหาวิทยาลัย จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เป็นต้นมา

       ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศยกฐานะหน่วยวิทยบริการ ให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

KPS_3633