ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 
 

ห้องสมุดชัยมงคล ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

กำหนดเวลาเปิดทำการ

จันทร์-พุธ    เวลา 09.00-19.00 น.
พฤหัสบดี-อาทิตย์   เวลา 09.00-17.00 น.

การบริการต่างๆ ของห้องสมุด

 • บริการยืม และคืนหนังสือ
 • บริการสืบค้นหนังสือ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้น
 • บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
 • บริการนำชมห้องสมุด
 • บริการสื่อโสตทัศน์ วีดีโอ วีซีดี และดีวีดี
 • บริการเครื่องอินเตอร์เน็ต
ประเภททรัพยากรของห้องสมุด

 • หนังสือหมวด 000-900
 • หนังสือพระไตรปิฎกภาษาบาลี, ไทย, อังกฤษ
 • วารสารฉบับปัจจุบัน
 • หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
 • หนังสืออ้างอิง
 • งานวิจัยด้านศาสนา (ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ)
 • วิทยานิพนธ์

การสมัครสมาชิก

ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกห้องสมุดชัยมงคล ต้องเป็น

 • นิสิต นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 • พระภิกษุ สามเณร ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 • บุคคลทั่วไปที่ทางวัดอนุญาต

ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกต้องกรอกข้อความลงบนใบสมัครของห้องสมุด
  หลักฐานประกอบด้วย

 • ใบสมัครเป็นสมาชิก (ที่กรอกข้อความครบทุกรายการ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ใบ
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท (ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สำหรับพระนิสิต/นักศึกษา หน่วยวิทยบริการ มจร. วัดหลวงพ่อสดฯ)

 

การจัดสรรทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ ของห้องสมุด

   บริการของห้องสมุด

 • บริการยืมและ คืนหนังสือ
 • บริการตอบคำถาม และช่วยการค้น
 • บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
 • บริการนำชมห้องสมุด
 • บริการอินเตอร์เน็ต
 • บริการสื่อโสตทัศนศึกษา

   ทรัพยากรสารนิเทศ

 • หนังสือหมวด 000-900
 • หนังสือพระไตรปิฎกภาษาบาลี, ไทย, อังกฤษ
 • วารสารฉบับปัจจุบัน
 • หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
 • หนังสืออ้างอิง

การยืม-คืน และ ค่าปรับหนังสือ

ทรัพยากรห้องสมุด ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวัน
หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยด้านศาสนา
(ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ)
นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี 5 7
นักศึกษาปริญญาโท 7 14
สมาชิกห้องสมุดทั่วไป 5 7
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างประจำ 5 7
วารสาร รายปักษ์/รายปี, หนังสือพิมพ์ 
ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
ให้บริการถ่ายเอกสาร  แต่ไม่ให้นำออกจากห้องสมุด    

ค่าปรับ

 • ภาษาไทย 1 บาท/เล่ม/วัน
 • ภาษาอังกฤษ 1 บาท/เล่ม/วัน

กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

 • ต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด  ทางห้องสมุดจะออกบัตรยืมหนังสือให้
 • ในการยืม-คืนหนังสือทุกครั้ง ต้องนำบัตรสมาชิกมายืม-คืน ทุกครั้ง
 • ถ้าหากหนังสือฉีกขาด หายไป หรือเกิดการชำรุดเสียหาย ต้องจัดหนังสือมาทดแทน หรือชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปกหนังสือในตลาดขณะนั้น  หรือทางเจ้าหน้าที่จะเห็นสมควร

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 1. ห้ามนำหนังสือหรือเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เข้า-ออกห้องสมุด โดยมิได้รับอนุญาต
 2. ห้ามสูบบุหรี่  หรือนำอาหาร เครื่องดื่ม มารับประทานในห้องสมุด
 3. ห้ามคุยกันโดยส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
 4. เมื่อค้นคว้าหนังสือที่ต้องการเสร็จแล้ว  ไม่จำเป็นต้องนำหนังสือเก็บหรือขึ้นชั้นด้วยตนเอง ให้วางไว้บนโต๊ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขึ้นชั้นเอง
 5. ห้ามนอนหรือหลับ หรือแสดงกิริยาอาการไม่เรียบร้อยในห้องสมุด
 6. ห้ามเปิดหน้าหนังสือทิ้งไว้  ฉีก ขีด หรือเขียนลงบนหนังสือ
 7. ห้ามเปิดหนังสือเกิน 180 องศา เพราะจะทำให้หนังสือขาดและหลุดหาย
 8. ห้ามทำเครื่องหมายขีดเขียนในหนังสือ
 9. ห้ามตัดรูปหรือข้อความใดๆ ออกจากหนังสือ
 10. ห้ามนำหนังสือออกตากแดด ตากฝน ทำเปียกน้ำ หรือเก็บไว้ในที่ชื้น
 11. ห้ามใช้ผ้าเช็ดหน้า ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด หวี คั่นหนังสือ หรือพับมุมหนังสือ  หรือว่าในขณะที่อ่านยังไม่เสร็จ แต่ควรคั่นด้วยกระดาษบางๆ ซึ่งสามารถขอจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้

การปฏิบัติตัวเมื่อมาใช้ห้องสมุด

 1. นุ่งห่ม แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 2. ให้วางย่าม กระเป๋า เอกสารและสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ที่ห้องสมุดจัดไว้

สถานที่ติดต่อ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อาคารมงคลเทพมุนี ชั้น 3
เลขที่ 109 หมู่ 7  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์ 03-274-5186 ต่อ 231 โทรสาร 03-274-5175

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130  info@mcuratchaburi.com