ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

พระปิฎกโกศล,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
๐๘-๖๓๖๑-๔๕๕๔
นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๖๓๐๘-๕๔๕๖