กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลั​ย​มหา​จุฬาลงกรณ​ราช​วิทยาลัย วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลั​ย​มหา​จุฬาลงกรณ​ราช​วิทยาลัย วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา