โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) สู่ความเป็นเลิศ บรรยายโดย ดร. วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี