ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 1/104 อาคารพระพรหมเวที