เรื่องการแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรมสำหรับโอนนิตยภัต งวดที่ 9 (ประจำเดือนสิงหาคม,กันยายน 2566)

เรื่องการแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรมสำหรับโอนนิตยภัต งวดที่ 9 (ประจำเดือนสิงหาคม,กันยายน 2566)

ราชบุรี ราชบุรี-ส.ค.และก.ยดาวน์โหลด สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม-ส.ค.และก.ยดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมงาน “สันติภาพมีชีวิต” ในงานวันสันติภาพสากล ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

ขอเชิญร่วมงาน “สันติภาพมีชีวิต” ในงานวันสันติภาพสากล ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

อ่านต่อ จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก และโล่เชิดชูเกียรติองค์บุคคลด้านสันติภาพโลก ภาคเช้าพิเศษสุด รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น” โดย พระเมธีวชิโรดม…