วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2566 สอบข้อเขียน 25 พฤศจิกายน 2566 สอบสัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2566 สอบข้อเขียน 25 พฤศจิกายน 2566 สอบสัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 พฤศจิกายน 2566