!!ประกาศ!! มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

!!ประกาศ!! มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566