!!ประกาศ!! มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

!!ประกาศ!! มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566