วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566