!!ประกาศ!! มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

!!ประกาศ!! มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566