ระหว่างวันที่17-19 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)

ระหว่างวันที่17-19 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔