ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

ผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ผู้มีสิทธิสอบ-กจพดาวน์โหลด ผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้มีสิทธิสอบ-พพดาวน์โหลด ผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้มีสิทธิสอบ-รบดาวน์โหลด ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-รบดาวน์โหลด