ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 253 รูป/คน เข้ารับการอบรม

ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 253 รูป/คน เข้ารับการอบรม