ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง