ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

ผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์