คณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เรื่องกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษาวิทยานิพันธ์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เรื่องกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษาวิทยานิพันธ์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗