พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม

พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม