วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 (รอบแรก )โดยแบ่งตามหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 (รอบแรก )โดยแบ่งตามหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้

ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต

ป.ตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ

ป.ตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา พระพุทธศาสนา และ

หลักสูตรประกาศรีนบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)