พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล,ผศ.ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 2565  เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา

พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 2565 เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต และการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต (นวลักษณ์บัณฑิต)