โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี