โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี