พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา