สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕