สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖
อ่านต่อ

สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕