วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เข้าไปแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในคราวประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 โดยมีนายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานการประชุม