มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561

  ►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/98KWga ►ดาวน์โหลดใบสมัคร(สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์) >>> https://goo.gl/sHFeUM ►ดาวน์โหลดแผ่นพับรับสมัครนิสิต >>>https://goo.gl/H8WAaj ►ดาวน์โหลดแผ่นพับประวัติวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี >>>https://goo.gl/1upagm     ►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖ ๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒, ๐๘๒-๐๐๒-๒๓๐๙ E-mail :mcurajburi@gmail.com หรือ www.rbr.mcu.ac.th