โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนา พระราชวรเมธี, ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.

    เมื่อวันนี้ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนา และบรรยายแก่นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสด ฯ