ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐