ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐