ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐