ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ ศูนย์วัฒนธรรม ๘ ชาติพันธ์และแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี