มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561

 

►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/98KWga

►ดาวน์โหลดใบสมัคร(สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์) >>> https://goo.gl/sHFeUM

►ดาวน์โหลดแผ่นพับรับสมัครนิสิต >>>https://goo.gl/H8WAaj

►ดาวน์โหลดแผ่นพับประวัติวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี >>>https://goo.gl/1upagm

 

 

►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖
๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒, ๐๘๒-๐๐๒-๒๓๐๙
E-mail :mcurajburi@gmail.com หรือ www.rbr.mcu.ac.th