โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ…

         วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษาโดยมีพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด     และมีการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค 15…

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์…

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี        ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, ประธานกรรมการหน่วยวิทยบริการฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร, พระเทพญาณมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๖…

ประกาศฯ เรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ

ประกาศฯ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ 1.เนื่องด้วย ขนาดเสื้อที่ทางหน่วยฯ จะ สั่งเป็น ไซต์ยุโรป แต่ไซต์ที่นิสิตสั่งเป็นไซต์คนไทย ทางหน่วยฯ จึงจะลดขนาดเสื้อให้ 1 ไซต์ รายละเอียดตามรูป เช่น นิสิตท่านใดที่สั่ง XL ไว้ขนาดเสื้อที่ได้จะเป็น L 2.นิสิตสามารถแจ้งเปลี่ยนขนาดไซต์เสื้อได้ ทาง inbox เพจหน่วยฯ โดยแจ้งชื่อ - สกุล ขนาด ภายในวันอังคมาร ที่ 9…
พิธีฉลองปริญญาบัตร…

พิธีฉลองปริญญาบัตร…

       วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ ได้จัดพิธีฉลองปริญญาบัตรและปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ หน่วยวิทยบริการ สังคมศาสตร์ (มจร.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดยมีพระพรหมเวที จภ.15 เมตตามาเป็นประธานในพิธี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและหน่วยวิทยบริการมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน