แจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรมฯ งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2559

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

จังหวัดเพชรบุรี

 

จังหวัดราชบุรี

 

จังหวัดสมุทรสงคราม