กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๙

   

147

     กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา