รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

*คลิกที่รูปเพื่อขยาย

001

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิ๊ก

รายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ

ปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. สาขาวิชารัฐศาสตร์
๓. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

ปริญญาโท
๑. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรประกาศนียบัตร
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. เป็นพระสังฆาธิการ หรือเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม หรือเป็นพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนและจบนักธรรมชั้นเอกหรือ
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจบนักธรรมชั้นโท
หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษุเท่านั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. เป็นพระสังฆาธิการ หรือเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม หรือเป็นพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนและจบนักธรรมชั้นเอกหรือ
หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษุเท่านั้น

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๓ ปี)
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บส. (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) หรือ
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. หรือ
๓. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคหรือ
๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : เฉพาะบรรพชิต ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นนักธรรมชั้นเอกแล้วเท่านั้น

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร ๓ ปี)
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า
๒. เป็นผู้สอบเปรียญธรรม ๕ ประโยค
๓. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอัน
เป็นอุปสรรคในการศึกษา
๔. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
*หมายเหตุ : ถ้าเป็นพระภิกษุ-สามเณร ต้องสอบได้ นธ.ตรีขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๒ ปี)
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒. ต้องมีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์
การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จการศึกษา และ
ผู้สอบได้ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. สำเนาใบตราตั้งพระสังฆาธิการ หรือสำเนาใบตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
หรือหนังสือรับรองการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ขอไดท้ ี่สำนักงาน
พระสอนศีลธรรมฯ)
๒. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นโท หรือชั้นเอก
๔. สำเนาหนังสือสุทธิ
๕. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. สำเนาใบตราตั้งพระสังฆาธิการ หรือสำเนาใบตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
หรือหนังสือรับรองการเปน็ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ขอได้ที่สำนักงาน
พระสอนศีลธรรมฯ)
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก
๓. สำเนาหนังสือสุทธิ
๔. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์) และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๓ ปี)
๑. สำเนาใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (เฉพาะสาขา
วิชาการจัดการเชิงพุทธ)
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในเรียน
๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป
๔. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๕. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก (เฉพาะพระภิกษุและสามเณร)
๖. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๗. หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษุและสามเณรต้องแนบสำเนาหนังสือสุทธิ

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร ๓ ปี)
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. วุฒิการศึกษาฉบับจริงและสำเนาตามคุณสมบัติ
ที่สมัคร หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง จำนวน ๒ รูป
๕. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อนามสกุล
จำนวน ๑ ฉบับ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๒ ปี)
๑. สำเนาใบปริญญาบัตรชั้นปริญญาตรี
๒. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือสุทธิ
๔. สำเนาใบทะเบียนบ้าน
๕. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป
๖. หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. ๐๙ ๖-๒๓๐-๓๙๐๒ (คุณจิราวรรณ)
        ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖  (คุณจิณณะ)
e-mail: mcurajburi@gmail.com หรือ www.rbr.mcu.ac.th