โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

     เมื่อวันนี้ เวลา ๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยได้รับเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร. รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเมตตาจากพระวีรศักดิ์ ชยฺธมฺโม อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ข่าวรับสมัครงาน:ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ข่าวรับสมัครงาน:ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

    ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 28 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.

      เมื่อวันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ" แก่คณาจารย์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี