โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา