กิจกรรมเสริมหลักสูตร “ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับวัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล”