โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี