๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘, พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย