ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายชื่อบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี โท  เอก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายชื่อบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี โท เอก

 รายชื่อบัณฑิตทุกระดับประกาศแล้ว 1. ระดับปริญญาตรี http://reg.mcu.ac.th/?page_id=103 2. ระดับปริญญาโท http://reg.mcu.ac.th/?page_id=105 3. ระดับปริญญาเอก http://reg.mcu.ac.th/?page_id=107
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ  ชยทตฺโต, ผศ.ดร. บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

    พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) โดย มีผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะเชิงพุทธของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี”