พระปิฎกโกศล, ดร. เข้ารับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้ารับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จากพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร อธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงาน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 4th MCU CONTEST วันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา