พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการของชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของเยาวชนในจังหวัดราชบุรี ภายใต้แผนงาน การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี