วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับเมตตาจาก พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต มจร. ถวายรายงานและรับข้อคิดความเห็น และสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับเมตตาจาก พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต มจร. ถวายรายงานและรับข้อคิดความเห็น และสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

         วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๓๐ น.  มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับเมตตาจาก พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต มจร.  เข้ากราบนมัสการขอโอกาสถวายรายงานและรับข้อคิดความเห็นจากพระปิฏกโกศล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับงานกิจการนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนงานกิจการนิสิตต่าง ๆ ตามนโยบายของพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต เพื่อรับฟังความเห็น และสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ดาวน์โหลดเอกสารหรับผู้ยื่นข้อเสนอ <<คลิก>>
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  คลิกตามรายการเพื่ออ่านรายละเอียด (๑)  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒) ขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี