เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม