แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 เข้าร่วมสัมมนานิสิต 4 ภาค